A 181. sorszámú Pénztárkezelő és valutapénztáros megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 343 03
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Pénztárkezelő és valutapénztáros
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 30-50

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák:
2.2. Szakmai előképzettség:
2.3. Előírt gyakorlat:
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények:
2.5. Pályaalkalmassági követelmények:
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
2.8. Szintvizsga:

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A  B  C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3612  Pénzintézeti ügyintéző  Banki és pénzforgalmi ügyintéző
3.1.3.  Értéktárkezelő (banki)
3.1.4. Értéktáros (banki)
3.1.5.  Valutapénztáros
3.1.6.  Pénzfeldolgozó
3.1.6. 4211  Banki pénztáros  Banki pénztáros
3.1.8.  Főpénztáros (banki)
3.1.9.  Valutapénztáros
3.1.10. Valutaváltó

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A pénztárkezelő és valutapénztáros a pénzváltási tevékenységet végző hitelintézeti, illetve a pénzváltó közvetítői szakmában tevékenykedik. A vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. Közreműködik a készpénzforgalom lebonyolításában, elszámolásában. A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. A valutapénztáros a specifikált okmányismerete alapján ügyfél-átvilágítást és személyazonosság vizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, melynek révén hozzájárul a pénzváltó és a pénzügyi intézmények prudens működéséhez.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– a valuta és csekk beváltását, eladását, konverzióját elvégezni,
– árfolyamot, jutalékot alkalmazni,
– az árfolyamok meghatározásában, meghirdetésében közreműködni,
– a természetes személy, vállalkozás, szervezet okmányai alapján devizajogi státuszt megállapítani,
– az ügyfél okmányait felismerni, azok alapján személyazonosítást végrehajtani,
– a különféle okmányok hatályosságát, érvényességét megállapítani,
– ügyfél-átvilágítási intézkedést végrehajtani,
– a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúját felismerni, szükség esetén bejelentést tenni,
– a bejelentéshez alkalmazandó számítógépes programot használni,
– a különféle pénznemeket és csekk típusokat felismerni, megkülönböztetni,
– a forint és valuta forgalomképességét és valódiságát megvizsgálni,
– a csekk érvényességét, valódiságát megállapítani,
– a hamisgyanús forintot, valutát felismerni,
– a hamisgyanús fizetőeszközök bevonásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani,
– a forgalomképtelen bankjegy, érme kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátni,
– a pénzváltási műveletet és készletmozgást bizonylatolni,
– a pénztárkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátni,
– értéktári teendőket elvégezni,
– a szükséges napi készletállomány megállapításában közreműködni,
– pénztárnaplót, értéktári nyilvántartást vezetni,
– a pénzváltó- és nyilvántartó számítógépes programokat használni,
– papíralapú vagy digitális valuta- és csekktájékoztatót, UV-lámpát, nagyítót használni,
– munkaköréhez kapcsolódóan iratkezelést végezni,
– munkaköréhez kapcsolódóan az ügyfelet tájékoztatni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A  B |  C
3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 343 01  Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)  szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 A  B
4.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10146-16  Speciális ügyintézői feladatok ellátása
4.4. 10139-16  Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A  B  C
5.2.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10146-16  Speciális ügyintézői feladatok ellátása  írásbeli
5.2.4. 10139-16  Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése  írásbeli

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 80%-os szinten teljesíti.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz és szituációs feladaton keresztül a szakmai követelményeknek megfelelően forint és külföldi bankjegy felismerést végez, megállapítja azok valódiságát és forgalomképességét, számot ad a hamisgyanús fizetőeszközök kezelésével kapcsolatos teendőkről.

A gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolítása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és honlapján közzétett Útmutató alapján történik.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladatértékelési súlyaránya: 25%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Speciális ügyintézői feladatok ellátása, bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
A vizsgafeladat ismertetése: Speciális ügyintézői feladatokat, valamint a bankjegyfelismerést, bankjegyvizsgálatot 50%-50%-ban tartalmazza.

Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

Speciális ügyintézői feladatok ellátása: a pénzváltási tevékenység alapfogalmainak (pénzváltás, hitelintézet, pénzváltó közvetítő, fizetőeszközök, valuta, deviza, devizabelföldi, devizakülföldi) értelmezése. Ügyintézői feladatok (pénzforgalom lebonyolításának módozatai, pénz- és értékkezelés) eljárási szabályai. Speciális ügyintézői feladatok (valuta- és csekkváltás szabályai, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésével kapcsolatos intézkedések, specifikált okmányismeret, belső szabályozási mechanizmus, bizonylatolás, fogyasztói bejelentések kezelése) értelmezése, eljárási szabályok alkalmazása, alapvető esetmegoldások és számítási feladatok, 20 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli feladatlap alapján.

Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése:
A hazai és külföldi bankjegyismeret (érvényesség, valódiságellenőrzési ismérvek), a bankjegypapírban és nyomtatásban alkalmazott biztonsági eljárások bemutatása, 20 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli feladatlap alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (25 perc +25 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Speciális ügyintézői feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése:
A hitelintézeti pénzváltó és a pénzváltó közvetítő jogszerű működésének, működési feltételeinek sajátosságait; a pénzváltási műveleteket; az ügyfél-kiszolgálás kérdéseit és esetmegoldásait; az ügyfél-átvilágítás menetét, elemeinek részletes kifejtését; természetes személyek, vállalkozások okmányismertetését; a devizajogi státusz megállapításának esetmegoldásait; a különféle nyilatkozatok kitöltésének eseteit; a hamisgyanús és forgalomképtelen készpénz kezelését; a pénz- és értékkezelést; pénzváltás során az adatvédelem, adatkezelés és panaszkezelés sajátosságait; a bizonylatok kitöltését, pénztárnapló elkészítését esetmegoldásokkal tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A modulzáró vizsgatevékenységek szervezésére, lebonyolítására és az értékelésre vonatkozó szabályokat a szakképesítésért felelős miniszter a honlapján közzéteszi.
A modulzáró vizsga vizsgatevékenységének szabályszerűségét a vizsgabizottság egy tagja utólag, de legfeljebb a komplex szakmai vizsga megkezdése előtti 5. napig ellenőrizheti és a kiadott központi értékelési útmutatótól eltérő javítás esetén felülbírálja.
A Speciális ügyintézői feladatok ellátása szóbeli vizsgatevékenységét és a Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése gyakorlati vizsgatevékenységét egy vizsganapon kell lebonyolítani.
A vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsganaptár az irányadó.
A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.
A szakmai vizsgán kizárólag a felelős miniszter honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó a speciális ügyintézői feladatokat és a bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálathoz kapcsolódó feladatokat külön-külön legalább 80%-os szinten teljesíti.
A Speciális ügyintézői feladatok ellátása szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha a Speciális ügyintézői feladatok ellátása, bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat vizsgafeladat végzése írásbeli vizsgatevékenysége során a vizsgázó a speciális ügyintézői feladatrészben (vonatkozó 20 kérdéses rész) legalább 80%-os teljesítményt ért el.
A Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése gyakorlati vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha a Speciális ügyintézői feladatok ellátása, bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat vizsgafeladat végzése írásbeli vizsgatevékenysége során a vizsgázó a bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat feladatrészben (vonatkozó 20 kérdéses rész) legalább 80%-os teljesítményt ért el.
A Speciális ügyintézői feladatok ellátása szóbeli vizsgatevékenység vizsgafeladata akkor eredményes, ha a vizsgázó legalább 80%-os teljesítményt ért el.
A Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése gyakorlati vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó legalább 80%-os teljesítményt ért el.
A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok/vizsgafeladatrészek érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

95-100%  jeles (5)
90-94%  jó (4)
85-89%  közepes (3)
80-84%  elégséges (2)
0-79%  elégtelen (1)

Amennyiben minden vizsgafeladat eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként/vizsgafeladatrészenként elért érdemjegyek vizsgafeladat arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve, az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.
Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának/vizsgafeladatrészének érdemjegye elégtelen (1). Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból/vizsgafeladatrészből kell tenni, amelyből a vizsgázó elért eredménye nem éri el a 80%-ot, illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.
Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgafeladathoz/vizsgafeladatrészhez, vizsgarészhez rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni.
Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok értékelési besorolása alapján történik.
Amennyiben a felmentést adó dokumentumokban nincs értékelési eredmény, úgy a vizsgafeladat érdemjegye közepes (megfelelt), illetve szöveges értékelés esetén a „megfelelt” közepes, a „kiválóan megfelelt” jeles érdemjeggyel egyenértékű.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 A
6.1 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.  UV-lámpa
6.3.  Nagyító
6.4.  Bizonylatok, formanyomtatványok

7. EGYEBEK

7.1. A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei:
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott 10146-16 Speciális ügyintézői feladatok ellátása és a 10139-16 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése szakmai követelménymodulokhoz rendelt írásbeli modulzáró vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.

7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
A 7.6. pontban meghatározott korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a hozzárendelt modulzáró vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata alól.

7.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok vagy vizsgafeladatrészek alóli felmentés feltételei:
A 7.6. pontban meghatározott korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a hozzárendelt komplex szakmai vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata/vizsgafeladatrésze alól.

7.4. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Nemzeti Bank

7.5. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelettől (továbbiakban: Korm. rendelet) eltérő rendelkezések
A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő 90 napon belül be kell fejezni.
A Korm. rendelet 35. § (6) bekezdésben meghatározottól eltérően a kijavított és értékelt írásbeli, központi gyakorlati dolgozatot, az eredeti írásbeli, vagy központi gyakorlati vizsgafeladat egy példányát, a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt legalább hét nappal el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.

7.6. Korábbi szakmai vizsga beszámítása
A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet alapján megkezdett szakmai vizsgák eredményes vizsgarészeinek beszámítására 2017. december 31-ig a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsgaegyenértékűségi tábla az irányadó.