A 32. sorszámú Útfenntartó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 582 08
1.2. Szakképesítés megnevezése: Útfenntartó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-480

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a 2.1.2. pont alapján
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet 3. mellékletben a közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
2.2. Szakmai előképzettség:
2.3. Előírt gyakorlat:
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények:
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése a szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7919 Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglakozású Aszfaltozó és útépítő
3.1.3. 9329 Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású Útalapkészítő, útburkolatfestő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az útfenntartó munkaterülete a közutak felületének és környezetének, valamint a kapcsolódó műtárgyak (hidak, átereszek) karbantartása, üzemszerű működésének biztosítása, meghibásodásának megelőzése, észlelése illetve azok szakszerű javítása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a közúti közlekedés alapvető üzemi feltételeinek biztosítására, tisztítási munkák (burkolat, jelző táblák, vezető oszlopok, vezető korlátok, árkok, folyókák, vízelvezető rendszerek) önálló és szakszerű elvégzésére;
 • téli útüzemeltetési feladatok elvégzésére a biztonságos közúti forgalom fenntartása céljából;
 • az útfenntartás során az útburkolatok, földművek és a burkolaton kívüli területek javítására és fenntartására (burkolathibák, kő-, beton-, utántömörödő-, aszfalt-, öntöttaszfalt-, makadám-, speciális burkolatok javítására, olvadási károk helyreállítására), valamint a növényzet gondozására;
 • a hídüzemeltetés során a hidak, víznyelők, vízelvezető rendszerek, korlátok, illetve az átereszek tisztítási munkáinak szakszerű elvégzésére;
 • a hidak hagyományos technológiákkal végzendő javítására;
 • út- és hídkarbantartás és üzemeltetés gépeinek és berendezéseinek kezelésére és karbantartására, a vonatkozó jogszabályban előírt, gépcsoportokról szóló rendelkezések figyelembevételével;
 • a közúti munkahelyek szakszerű és biztonságos forgalomelterelésére, elkorlátozásra, megvilágításra stb.;
 • a végzett munkafolyamatokra és technológiára vonatkozó műszaki követelmények valamint a munkavédelmi, környezetvédelmi előírások betartására.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése  a kapcsolódás módja
3.3.3.

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11978-16 Út- és hídfenntartási ismeretek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11978-16 Út- és hídfenntartási ismeretek szóbeli, gyakorlati

A szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:
Út- és hídfenntartási feladatok megoldása, illetve kézi eszközök, gépek és berendezések kezelése, karbantartása.
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati vizsgamunka az alábbi vizsgafeladatok legalább egyikének csoportos, vagy egyéni elvégzéséből áll. Csoportosan elvégzendő feladat esetén minden vizsgázónak jól értékelhető feladatrészt kell megjelölni.
Különböző burkolathibák javítása.
A kézi forgalomirányítás bemutatása; ideiglenes forgalomtechnikai eszközök kihelyezése és bevonása.
Gyakorlatban alkalmazott útépítési anyagok bemutatása.
Az útkörnyezet növénygondozási munkáinak elvégzése.
Egy műtárgy (és környezetének) tisztítási feladatainak elvégzése.
Vízelvezető rendszerhez kapcsolódó fenntartási feladatok elvégzése.
A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgafeladat időtartama:
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Út és hídfenntartási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Központilag összeállított tételsor a következő témakörökből áll:

 • útüzemeltetés,
 • útfenntartás,
 • anyagismeret,
 • munka- és tűzvédelmi ismeretek, valamint
 • a forgalomtechnika témaköréből megválaszolandó kérdéseket tartalmaz.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kéziszerszámok
6.3. Földmunka kéziszerszámai
6.4. Útburkolat javító gépek
6.4.1. Aszfalt és betonburkolat bontó
6.4.2. Aszfalt és betonvágó gép
6.4.3. Aszfalt újrahasznosító berendezés
6.4.4. Emulziószóró berendezés
6.4.5. Kátyúzó gép
6.4.6. Kézi talajfúró
6.4.7. Kézivezetésű robbanómotoros lapvibrátor
6.4.8. Kézivezetésű vibrációs kishenger
6.5. Karbantartó gépek
6.5.1. Ároktisztító-maró munkagép
6.5.2. Hómaró és hótoló gépek
6.5.3. Só- és homokszóró gép
6.5.4. Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép
6.5.5. Önjáró seprőgép
6.6 Növényzetgondozási kisgépek
6.7. Szerelőszerszámok
6.8. Mérő- és szintező eszközök
6.9. Környezetvédelmi eszközök
6.10. Útépítési szerszámok, kézi eszközök, gépek
6.11. Egyéni védőeszközök, munkabiztonsági felszerelések
6.12. Híradástechnikai és számítástechnikai eszközök
6.13. Forgalomtechnikai eszközök

7. EGYEBEK